Biển Bột mênh mông sóng tuyết vờn
Thuỷ triều lên xuống cuộn từng cơn
Tìm đâu phương sĩ mà xin thuốc
Cưỡi sóng thuỷ tê lướt dập dồn
Chiếc móng oai linh trơ miếu mạo
Lạc điền cày cấy bật chồi non
Ai hay Hưng Khánh xưa kỳ tích
Xác giặc chất chồng luỵ vợ con

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)