15.00
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Phạm Trí Khiêm (1 bài)
- Đàm Văn Lễ (2 bài)
- Nguyễn Bảo (15 bài)
- Vũ Quỳnh (3 bài)
- Trần Bảo (1 bài)
Tạo ngày 30/07/2007 19:02 bởi Vanachi
Bùi Xương Trạch 裴昌澤 (1451-1529) là con trai lớn của Diễn Phúc bá Tả Dụ (hay Trung Thức). Ông làm quan trong triều nhà Hậu Lê, giữ các chức vụ như Đông các Học sĩ, Thượng thư bộ Binh, Tế tửu Quốc Tử Giám... cũng như Thượng thư Trưởng Lục bộ (một chức vụ quan trọng điều khiển cả sáu bộ, tương đương như Tể tướng) kiêm Đô Ngự sử, và được vua phong tước Quảng Văn hầu. Ông nổi tiếng thanh liêm, được nhiều người kính phục và được nhắc đến trong nhiều tài liệu lịch sử. Khi chết ông được phong tặng chức Thái phó, tước Quảng Quốc công và tên hiệu là Văn Lượng.