Sông lạnh mênh mang cỏ bãi óng,
Lẻ loi ven bãi chân dầm sóng.
Thấy người tung cánh lướt theo thuyền,
Tìm vụng cát nông yên đậu xuống.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.