Khuất Đại Quân 屈大均 (1630-1696) còn có tên Thiệu Long 邵龍, tự Tao Dư 騷餘, Ông Sơn 翁山, Giới Tử 介子, hiệu Phi Trì 非池, là học giả, văn học gia, thi nhân người Phiên Ngung, Quảng Đông cuối Minh đầu Thanh. Thời trẻ tham gia phong trào chống Mãn Thanh khi quân Thanh vây đánh Quảng Châu, rồi vào chùa đi tu để trốn lánh lúc Thanh binh trở lại đánh Quảng Châu lần thứ hai năm 1650. Sau gia nhập lực lượng Trịnh Thành Công, dẫn quân binh từ Đài Loan vào đánh chiếm 3 châu 4 phủ vùng Giang Nam, nhưng quân Thanh phản công, bị thua bỏ trốn, đầu quân vào binh đội Ngô Tam Quế làm giám quân Quế Lâm. Thấy Ngô Tam Quế là người không tốt nên bỏ về quê nhà ở Phiên Ngung. Về sau vì con của Trịnh Thành Công là Trịnh Khắc Sảng hàng nhà Thanh, nên vô cùng thất vọng, ở tại quê nhà đến chết không chịu ra làm việc với nhà Thanh.

Ông…

 

 1. Biệt trĩ nữ
  1
 2. Dữ Hoa Khương túc Hồng Mai dịch kỳ 1
  1
 3. Dữ Hoa Khương túc Hồng Mai dịch kỳ 2
  1
 4. Dữ Hoa Khương túc Hồng Mai dịch kỳ 3
  1
 5. Đăng La Phù tuyệt đính phụng đồng Tưởng, Vương nhị đại phu tác
  1
 6. Hắc Ngật tháp
  1
 7. Hồ Khẩu chu trung khẩu hào tặng nội kỳ 2
  1
 8. Hồ Khẩu chu trung khẩu hào tặng nội kỳ 3
  1
 9. Khách Nhạn Môn tác
  1
 10. Khốc Hoa Khương nhất bách thủ kỳ 012
  1
 11. Khốc Hoa Khương nhất bách thủ kỳ 016
  1
 12. Khốc Hoa Khương nhất bách thủ kỳ 017
  1
 13. Khốc Hoa Khương nhất bách thủ kỳ 020
  1
 14. Khốc Hoa Khương nhất bách thủ kỳ 024
  1
 15. Khốc Hoa Khương nhất bách thủ kỳ 034
  1
 16. Khốc Hoa Khương nhất bách thủ kỳ 062
  1
 17. Khốc Hoa Khương nhất bách thủ kỳ 080
  1
 18. Khốc Hoa Khương nhất bách thủ kỳ 084
  1
 19. Khốc Hoa Khương nhất bách thủ kỳ 087
  1
 20. Lỗ Liên đài
  2
 21. Mộng
  1
 22. Nhâm Tuất nhân nhật tác kỳ 2
  1
 23. Nhâm Tuất thanh minh tác
  1
 24. Sơn Âm tác
  1
 25. Thu tịch biệt Sầm công
  1
 26. Tòng tái thượng giai nội tử nam hoàn phú tặng kỳ 08
  1
 27. Tòng tái thượng giai nội tử nam hoàn phú tặng kỳ 09
  1
 28. Tòng tái thượng giai nội tử nam hoàn phú tặng kỳ 11
  1
 29. Tòng tái thượng giai nội tử nam hoàn phú tặng kỳ 20
  1
 30. Tòng tái thượng giai nội tử nam hoàn phú tặng kỳ 21
  1
 31. Tòng tái thượng giai nội tử nam hoàn phú tặng kỳ 30
  1
 32. Tòng tái thượng giai nội tử nam hoàn phú tặng kỳ 36
  1
 33. Tống khách
  1
 34. Tương Giang chu trung kỳ 1
  1
 35. Tương Giang chu trung kỳ 2
  1
 36. Vân Châu tặng Du Hữu Cát
  1