Đường đi khó Vân Trung tháng chín,
Đập vào yên tuyết cỡ bàn tay.
Thương con gái mới sinh tròn tháng,
Rời phòng lan gặp tiết lạnh ngay.

tửu tận tình do tại