Cành bắc hồng cành nam hoa trắng,
Trắng Việt Trung, hồng chính Tần Trung.
Đi vạn dặm vì ta nàng khổ,
Nên đêm nay trú Dữu Quan đông.

tửu tận tình do tại