Sông Hô Đà một năm qua làm khách
Nghe khèn Hồ bài "Xuất tái" bi thương
Có sợ chi gương trong đầy tóc trắng
Chỉ hận vì nhiều nhạn dưới thu sương

tửu tận tình do tại