Mặt trời lên lầu Tần dậy trễ,
Hoàng oanh kêu rạp nhánh hải đường.
Sáo trúc đốm Tương Đông chẳng có,
Chải tóc tơ sửa soạn dung nhan.

tửu tận tình do tại