Thảo nguyên hồng liền đông ngòi Bạch Thảo,
Hướng về tây sông Tía nhập Hắc Hà.
Kèn tất lật thổi chiều không ngừng nghỉ,
Khiến khách biên sầu não nhớ quê xa.

tửu tận tình do tại