Một cánh hoa bay tận cõi trời,
Ngày xuân dài lắm có về chơi.
Ba sinh hương lửa nhân duyên ngắn,
Không giữ tình nhân được lệ rơi.

tửu tận tình do tại