Xuống Cửu Nghi sông Tiêu quanh quẩn,
Nước trong veo trúc đốm sáng cành.
Thuyền lượn theo bảy hai ngọn núi,
Qua Tương giang lệ nhỏ long lanh.

tửu tận tình do tại