Theo Tang Càn lệ trôi ra ải,
Đến Vân Châu ba lượt ba năm.
Ở Long Sa mừng xuân không cỏ,
Để Vương Tôn chiều khỏi nhớ mong.

tửu tận tình do tại