Không có phù dung không có thơ,
Vì sầu, đàn ngọc cũng thờ ơ.
Thương cho bốn vách nhà trống trải,
Trường Khanh không bạn chẳng ai chờ.

tửu tận tình do tại