Trên giường thêu khung châm nằm một góc,
Xuống phương nam nhuốm bịnh chẳng ở không.
Trái lệ chi không quen cùng răng ngọc,
Còn trầu cau chưa bổ má đã hồng.

tửu tận tình do tại