Tiếng già biếc phát từ Lục Ỷ,
“Nhập tái” vui, “Xuất tái” khó kham.
Khúc đàn nầy tiễn anh vạn dặm,
Nhớ mùa thu theo nhạn về nam.

tửu tận tình do tại