Khó sao xa gái nhỏ
Đi lệ cứ toan rơi
Áo vẫn chưa hay níu
Sữa vừa đây mới thôi
Thương con trong tã đã
Cùng bố ăn rau rồi
Sớm tối vui bà nội
Tiếng cười đừng để vơi

tửu tận tình do tại