Huyết đầy cành kêu cho hết tiếng,
Đỗ quyên buồn lòng khách hắt hiu.
Không chủ ý anh hùng tự cổ,
Vì giai nhân chết cũng đã nhiều.

tửu tận tình do tại