Sông Hồ thuỷ hợp cùng Giang thuỷ,
Đã cùng em buổi buổi dạo thuyền.
Nhưng thương nhất đoạn Uyên Ương thuỷ,
Sóng như non hết cả buồn riêng.

tửu tận tình do tại