Mặt trời lên leng keng băng tan chảy,
Người phu thuyền chèo chống đụng băng sông.
Đến Thanh Khẩu ba ngày ba đêm chẳn,
May mắn thay có rượu cũng yên lòng.

tửu tận tình do tại