Hướng Mạc Sầu muốn dời nhà ở,
Lên thuyền cùng cha mẹ bên nhau.
Duy Giang Tả núi cao sông hiểm,
Thừa thời cơ nữ giới phong hầu.

tửu tận tình do tại