Tương chảy về đông liền Tiêu thuỷ,
Vòng núi Hành sơn ngàn dặm đường.
Lá phong hai bờ xao xác rụng,
Thu về ai nỡ quá Tiêu Tương.

tửu tận tình do tại