Cỏ tận trời Hà Tây Hoàng thuỷ,
Đất mênh mông chẳng thấy khói nhà.
Vung roi ngựa chim bay tranh tối,
Cuối mắt nhìn tuyết phủ thành xa.

tửu tận tình do tại