Em đừng buồn quê anh gần đến,
Xuống nam xong lên bắc mấy khi.
Hãy yên lòng nam trung cũng có,
Có hoa mai cùng với lệ chi.

tửu tận tình do tại