Dưới đất ta nhiều bạn
Đều là ma trẻ hăng
Đêm qua mơ Tuyết Đậu
Trên chiến trường hô vang

tửu tận tình do tại