Gái biên chuyên hát bài Tây Vực,
Tiễn nhau bên cạnh sông Lư Cù.
Đàn hết không hầu khó chia cách,
Lệ đầy áo giáp của chinh phu.

tửu tận tình do tại