Sống ở Tần Xuyên không thấy mai,
Vì nàng đêm đến đoá hồng khai.
Khắp nhà đài biếc hương thơm ngát,
Một cánh trong ly chúc sống dài.

tửu tận tình do tại