Trời thu cao ve sầu kêu lá rụng,
Nến thắp tàn lệ cạn ngọn gió đưa.
Mơ thấy em khóc to kinh động mẹ,
Ôm sầu đau tóc bạc mấy cho vừa.

tửu tận tình do tại