Đi ngựa đến Ngư Dương đường bộ hết,
Xuống miền đông theo nước ở Thiên Tân.
Gió bấc nổi một đêm băng sông đóng,
Lại dừng thuyền bờ sông Vấn nghỉ chân.

tửu tận tình do tại