Người tài xưa nay thường bạc mệnh,
Hương khuê tiêu tán chỉ ngày đêm.
Văn chương nhất thế không còn nữa,
Tri kỷ ngoan hiền ai thế em.

tửu tận tình do tại