Xuân tàn ngoài dãy cây xanh
Thoáng đôi cánh gấm song hành cùng bay
Trường Sa có khách đi đày
Đừng kêu dưới lớp mưa ray rứt buồn

tửu tận tình do tại