Ta thả mày về  Nam tổ cũ,
Gà ri bạn cũ hợp chơi đùa.
Mỗi khi ăn uống phải cân nhắc,
Đừng để sa săn vào bọn xưa.