Mày khác uyên, hồng vút tầng mây,
Bỗng dưng bị bắn luỵ mình mày.
Ta đây cũng bị đường nguy hiểm,
Không nỡ thấy mày tiều tuỵ đây.