Sông Dịch gió thổi buồn,
Vào hang cọp nhẹ thân.
Ai nói kiếm chưa giỏi,
Khí phách át vua Tần.

tửu tận tình do tại