Đến nơi, thành tuyết hoa đào,
Làm thơ, hờ buộc thuyền vào gốc dương.
Rượu tàn người tản tứ phương,
Tây Linh trăng mọc cong dường mày ai.

tửu tận tình do tại