Bi thống thay tù vì ba chữ,
Kẻ chí sĩ chịu nhục sao đang.
Thân trượng phu bảy xích ngang tàng,
Cuộc tử sinh sao mà ngắn ngủi.
Anh không thấy:
Trận Dương Hạ cọp rồng về theo mây gió,
Hùng thay Trương Chấn Vũ đương thời.
Trên ngựa hô to binh quyết khởi,
Trước trướng ca múa thật hiên ngang.
Nhưng phó tổng thống hô:
Ôi! Yêu nước không có,
Nhẫn nhục cũng không,
Giết là đúng.
Đại tổng thống phán:
Đúng vậy! Ngươi có tội,
Luật pháp xử.
Cửa thành hiệu uý hùa theo khử.
Trường An nửa đêm trời mờ sương,
Ngực thủng đạn, xác vất góc đường.
Anh không thấy
Thịt Bành Việt, da Hàn Tín,
Xưa nay tù oan nghiệt,
Không thời nào không có!

tửu tận tình do tại