Hà Ngô Sô 何吾騶 (1581-1651) tự Thuỵ Hổ 瑞虎 sau đổi là Long Hữu 龍友, hiệu Tượng Cương 象岡 (có sách viết Gia Cương 家岡), cuối đời hiệu Nhàn Túc đạo nhân 閑足道人, quê Tiểu Lãm, Hương Sơn (nay là Trung Sơn, Quảng Đông), đỗ tiến sĩ năm 1619, nhậm chức Thiếu chiêm sự, sau thăng Lễ bộ thượng thư, nhập nội các, nhưng bất hoà với quan Thủ phủ là Ôn Thể Nhân 溫體仁 nên bãi chức. Thủ phủ là người đứng đầu Nội các đại chánh, uy quyền rất lớn. Đời Long Vũ Đế được triệu ra làm Nội các Thủ phủ (Thủ tịch đại học sĩ). Đời Vĩnh Lịch, thất sủng, cáo bệnh xin về.