Bá đồ tiêu mịt mờ Tuy Lý,
Tỉnh giấc mơ thuyền nhỏ khi nào.
Hai mươi năm trải gian lao,
Lòng xuân một mảnh Ngũ Hồ thong dong.

tửu tận tình do tại