Ngô Ỷ 吳綺 (1619-1694) là văn học gia đầu đời Thanh, tự Viên Thứ 園次 và Phong Nam 豐南, hiệu Ỷ Viên 綺園, Thính Ông 聽翁, Hồng Đậu từ nhân 紅豆詞人, người Giang Đô (nay là Dương Châu, Giang Tô), tính tình phóng khoáng thích bè bạn. Năm Thuận Trị thứ 11 (1645) đỗ cống sinh, tiến cử nhậm chức Hoằng Văn viện trung thư xá nhân 弘文院中書舍人, thăng Binh bộ chủ sự 兵部主事, Vũ tuyển tư viên ngoại lang 武選司員外郎. Đời Khang Hy làm tri phủ Hồ Châu 湖州. Vì không được lòng quan trên nên bị đàn hặc, trở về không muốn ra làm quan nữa. Trước tác có Lâm Huệ đường tập 林蕙堂集 26 quyển, Nghệ hương từ 藝香詞.