Gió xuân thổi đầy nhà thiếp,
Thuỳ dương vẫn chưa kết hoa.
Bẻ liễu kết vòng đội đầu,
Khi đã tiễn chàng đi xa.
Vòng hoa cũng đà lâu cũ,
Chỉ thiếp một mình giữ nhà.
Tơ nhện giăng đờn tranh quý,
Phấn bướm bụi tay áo ca.
Hoa dương nay lại bay lộng,
Không thấy tử lưu hoàn gia.
Nhớ nhung biết cùng ai nói,
Mộng suông trống trải màn là.

tửu tận tình do tại