Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tào Tuyết Cần (121 bài thơ)
- Ái Tân Giác La Hoằng Lịch (5 bài thơ)
- Nạp Lan Tính Đức (15 bài thơ)
- Viên Mai (32 bài thơ)
- Kỷ Quân (11 bài thơ)
Tạo ngày 25/03/2019 20:53 bởi tôn tiền tử
Vưu Đồng 尤侗 (1618-1704) là văn học gia đầu đời Thanh, tự Đồng Nhân 同人 và Triển Thành 展成, hiệu Mai Am 悔庵 và Cấn Trai 艮齋, cuối đời lấy hiệu là Tây Đường lão nhân, người Trường Châu, Giang Tô (nay là Tô Châu). Năm Khang Hy thứ 18, ông được vời vào thi Bác học hồng từ, làm Hàn lâm viện kiểm thảo, quan đến Thị độc. Tác phẩm có Tây Đường toàn tập, Hạc thê đường tập.