15.00
Nước: Trung Quốc (Thanh)
19 bài thơ
Tạo ngày 25/04/2010 21:19 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 25/04/2010 21:21 bởi hongha83
Thi Nhuận Chương 施閏章 (1618-1683) tự Thượng Bạch 尚白, hiệu Ngu Sơn 愚山, Hoạch Trai 蠖齋, người Tuyên Thành (nay thuộc An Huy), đỗ tiến sĩ năm Thuận Trị thứ 6 (1649), làm Bố chính ty Tham nghị ở Giang Tây. Năm Khang Hy thứ 18 (1679), được đề cử Bác học Hồng nho, Hàn lâm viện Thị giảng. Ông cùng Tống Uyển 宋琬 hợp xưng Nam Thi - bắc Tống. Trước tác có thi tập 50 quyển, Học Dư Dư đường văn tập 學余餘堂文集 28 quyển.