Không thành rừng vùng Tây Lăng tùng bách
Trời muốn chiều đỉnh Thiên Trúc bóng râm
Dắt nhau về đá Tam Sinh cùng lạy
Với lang quân, kiếp kiếp kết đồng tâm

tửu tận tình do tại