Trâm ngọc trắng cài đầu, tiêu ngọc tía
Chèo gỗ lan ngựa thon mảnh xe hương
Chỉ mong thời múa ca dài như cũ
Lấy hoàng kim xây ghép Lục Kiều trường

tửu tận tình do tại