Em là nước giếng Cát Hồng trong mát
Còn chàng như mây trên đỉnh Phi Lai
Ngày hôm qua bỗng thân mình nhẹ nhõm
Tưới rượu lên mồ Tô Tiểu bi ai

tửu tận tình do tại