Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Thi Nhuận Chương (19 bài)
- Ngô Gia Kỷ (6 bài)
- Vưu Đồng (2 bài)
- Ngô Ỷ (15 bài)
- Thân Hàm Quang (1 bài)
Tạo ngày 24/03/2019 17:13 bởi tôn tiền tử
Tống Trưng Dư 宋徵輿 (1618-1667) là thi nhân đầu đời Thanh, tự Trực Phương 直方, Hiên Văn 轅文, hiệu Lâm Ốc 林屋, người Hoa Đình, Giang Nam (nay là Tùng Giang, Thượng Hải), đỗ tiến sĩ năm Thuận Trị thứ 4, làm quan đến Tả đô ngự sử. Thời làm chư sinh cùng với Trần Tử Long, Lý Văn kết thành Kỷ xã, đề xướng phục cổ. Tác phẩm có Lâm Ốc thi thảo.