Sắc biển màu mưa phủ
Sóng cồn táp gác sông
Tiếng như nghìn ngựa chạy
Khí cuốn vạn non chồng
Dựng đứng bờ lo sạt
Nhẹ nhàng thuyền ngược dong
Bao da mang hận mãi
Muôn thuở người đau lòng

tửu tận tình do tại