Thái Bạch cá kình cỡi
Để trơ Thái Thạch đền
Ngoài hiên nước ngàn dặm
Quanh nhà tùng vạn niên
Trăng núi dài đêm vắng
Mây sông bay triền miên
Ai đem một chén rượu
Luận thơ với thi tiên


Nguồn: Từ điển văn học cổ điển Trung Quốc, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)