Thái Bạch cá kình cỡi
Để trơ Thái Thạch đền
Ngoài hiên nước ngàn dặm
Quanh nhà tùng vạn niên
Trăng núi dài đêm vắng
Mây sông bay triền miên
Ai đem một chén rượu
Luận thơ với thi tiên


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)