Hết Ngoại Hồ vào hồ trong dạo cảnh
Núi Bắc Nam soi nổi ảnh trên hồ
Liễu mới trồng thành sợi bông còn ít
Xin đừng bay bám khách gợi sầu đau

tửu tận tình do tại