Đường triền đá uốn lượn
Cổ thụ mọc bên tường
Nước ruộng dồn vào suối
Hoa đào thành một làng
Gọi gà phên giậu cách
Uống rượu cháu con cùng
Già ẩn cư ta sắp
Núi ngay cửa ngó sang

tửu tận tình do tại