Chi bằng về quách mới là hay
Về quách đi thôi thấy trước sai
Tuấn mã hùng tâm nghìn dặm hạ
Cánh mòng đắc ý một ngày bay
Bút san hô gác thiêu luôn sách
Áo bệ lệ may cởi quách giây
Chỉ mỗi Ngô câu chưa kiếm được
Mỏm ngồi câu múa những khi say

tửu tận tình do tại